IN-HOUSE COURSES

In-House Training Courses

COURSE LISTING

 • Fee:

  หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 8D กระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ประกอบไปด้วย 8 หลักการ โดยบริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ คัมปะนี เป็นผู้กำหนดให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในหลักการ 8D จะต้องระบุปัญหาให้ชัดเจน ใช้เครื่องมือ “ทำไม-ทำไม” (why-why) ในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหามาตรการที่เหมาะสมให้การแก้ไข
 • Fee:

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการการประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบ ISO 45001:2018 เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในความสำคัญของการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากร
 • Fee:

  ตามประกาสกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ 12 มีนาคม 2555 มีการอ้างอิงถึงมาตรฐาน Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย หรือเป็นแนวทางการยกระดับสมรรถนะการจัดการสู่ระดับสากล
 • Fee: 16,500 Baht per Man- day (this fee excludes 7%vat)

  This one-day course provides OH&S professionals with the basic knowledge and skills needs to effectively conduct an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) audit against the ISO 45001:2018 requirements. All participants will gain the understanding of the audit skills and knowledge auditor need to utilize during an audit process. In addition, participants will be able to practice auditing skills using a case study and conducting a real audit.
 • Fee: วันละ 16,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้ระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในความสำคัญของการประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากร
 • Fee: วันละ 16,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตร ออกแบบสำหรับการเพิ่มทักษะพื้นฐานและสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนด ISO 45001:2018 ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้, ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการตรวจ และผู้เข้าร่วมจะมีทักษะในดำเนินการตรวจติดตาม โดยการใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริง.
 • Fee: วันละ 16,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการดำเนินการตามระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO 45001:2018, การประเมินความเสี่ยง การมีส่วนร่วม การสื่อสาร การปฏิบัติการ และเข้าใจถึงผลกระทบของข้อกำหนดต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากร
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนการวางระบบการจัดการความเสี่ยง โดยจะเน้นการทำความเข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีทักษะและความรู้ในการตรวจติดตามภายในให้ปฏิบัติได้สอดคล้องกับ ISO 9001:2015 (ข้อ 9.2).