IN-HOUSE COURSES

In-House Training Courses

COURSE LISTING

 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานข้อกำหนด, เพิ่มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015.
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิผล โดยอ้างอิงข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจติดตาม, กระบวนการตรวจติดตาม, อะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตาม, เทคนิคในการตรวจติดตามแบบมุ่งเน้นกระบวนการ, จะวางแผน, เตรียมการ และดำเนินการตรวจติดตามอย่างไรให้มีประสิทธิผล ตลอดจนการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด รวมทั้งการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่พบ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ตรวจติดตามได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการตรวจติดตามตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 กิจกรรมในหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายในชั้นเรียน, การมีส่วนร่วมของทีมงานในการทำแบบฝึกหัด, การแสดงบทบาทสมมติในการทดลองตรวจติดตามในสถานที่จริง (ในกรณีที่ได้รับอนุญาต) รวมถึงการทดลองการรายงานผลการตรวจติดตาม
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานข้อกำหนด, เพิ่มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตร 1 วันนี้เหมาะสำหรับเพิ่มความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม บนทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินการระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015. ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จะได้รับความเข้าใจใน บทบาท และ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจติดตามภายใน คุณลักษณะของผู้ตรวจติดตามที่ดี ทักษะและความรู้ของผู้ตรวจติดตามที่ใช้ในระหว่างกระบวนการตรวจติดตาม. นอกจากนี้ผู้ เข้าร่วมจะสามารถฝึกทักษะการตรวจติดตาม จากกรณีศึกษาและ การดำเนินการตรวจติดตามจริง
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการดำเนินการตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงผลกระทบของข้อกำหนดต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากร
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการนำมุมมองด้านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทฺธิภาพซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในการมองประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมุมมองด้านวัฏจักรชีวิต และการประยุกต์ใช้มุมมองดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การส่งมอบ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยลูกค้า หรือ ผู้บริโภค การจัดการกับซากของผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดการขั้นสุดท้าย ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เป็นการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการตรวจติดตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงข้อกำหนดของ ISO14001:2015 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับผู้ตรวจติดตาม ทักษะและความรู้ในการตรวจติดตาม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังจะได้รับความรู้จากกรณีศึกษาและการทดลองการตรวจติดตามจริง
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการดำเนินการตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO 14001:2015, การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงผลกระทบของข้อกำหนดต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากร
 • Fee: วันละ 17,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  การวางแผนในการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทําและออกแบบ แผนการควบคุม (Control Plan) ที่ดีมาช่วยในการสร้างแนวทางในการควบคุมกระบวนการให้มีประสทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายการส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์ และทีมงานด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความจําเป็นในการนําเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใชให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทําและวางแผนควบคุมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีประสทธิภาพ