In-House Training

Robere & Associates (R&A) is a Quality Management Consulting firm specialized in providing business management seminars, in-house training courses, and long-term consulting activities.

image6.png

In-House Training

Robere & Associates (R&A) is a Quality Management Consulting firm specialized in providing business management seminars, in-house training courses, and long-term consulting activities.

image6.png
roberetrainingsessioninhouse

Publicly Held Programs

Our clients may request any of our publicly held programs to be provided in-house to their staff. The advantages of an "in-house" course is that the examples and the exercises are based on the individual client's processes and procedures, thereby making the training more personal and "value-added".

Publicly Held Programs

Our clients may request any of our publicly held programs to be provided in-house to their staff. The advantages of an "in-house" course is that the examples and the exercises are based on the individual client's processes and procedures, thereby making the training more personal and "value-added".

roberetrainingsessioninhouse

In-House Training Courses

  • Fee: 18,000 Baht/day (exclude VAT 7%)

    หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ ซึ่งกระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ประกอบไปด้วยเครื่องมือ “ทำไม-ทำไม” (why-why) และ/หรือ แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) ในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหามาตรการที่เหมาะสมให้การแก้ไข
  • Fee:

    เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 5 ปี (14 พ.ค. 2564) นับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วกับผู้ประกอบกิจการใน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มี: (1) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กาหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ หรือ (2) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเว้นแต่แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น หม้อน้ำหรือยานพาหนะ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้อง จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ตรวจประเมินภายใน ทุก 1 ปี ตรวจประเมินภายนอก ทุก 3 ปี หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต หรือกรณีการขอขยายกาลังการผลิตที่กระบวน การผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต (ไม่ใช่การขยายพื้นที่) ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่น ขอต่ออายุ/ขออนุญาต ต่อ กนอ. ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรบรรลุคุณสมบัติพื้นฐานด้านการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 116/2561 จึงจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมนี้
  • Fee:

    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารสูงสุดได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อน และทำให้นโยบายที่กำหนดสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย รวมถึงสอดคล้องกับทิศทาง และพันธกิจขององค์กร KPI-Key Performance Indicators ตัวชี้วัดกระบวนการ คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดวัด หรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร หรือหน่วยงานภายในองค์กร แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า KPI ได้มีการจัดทำ กำหนดไว้แล้ว แต่พบว่ามีเพียงบางองค์กรเท่านั้นที่นำ KPI หรือตัวชี้วัดไปใช้งานจริงและเกิดปะสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ในหลักสูตรนี้ไม่เพียงแนะนำการกำหนด หรือการจัดตั้งตัวชี้วัดให้ถูกต้องและเหมาะสมยังมีการแนะนำการปรับปรุง KPI หรือตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจึงเป็นที่มาของ Key performance Improvement with Indicators ซึ่งเป็นการจัดตั้งตัวชี้วัด เพื่อการปรับปรุง พัฒนากระบวนการภายในองค์กร