IN-HOUSE COURSES

In-House Training Courses

COURSE LISTING

 • Fee: 17,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  เกือบทุกๆบริษัทในปัจจุบันนี้พบว่า กว่า 30-70% ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบ (supplier) ทำให้เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จขององค์กรย่อมมาจากการที่ผู้ส่งมอบดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือความต้องการของเราตั้งแต่ครั้งแรกและรักษาไว้ทุกครั้งตลลอดไป ดังนั้นเราจะต้องจัดทำระบบการพัฒนาผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดแนวความคิดและความสัมพันธ์ในการทำงานแบบ Win-Win เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับตัวบริษัทและผู้ส่งมอบของเราตามหลัก Supply Chain Management ระบบการจัดการคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 หรือ IATF 16949 ต่างก็มีข้อกำหนดที่ให้มีการพัฒนาผู้ส่งมอบ ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว การประยุกต์ใช้ รวมถึงการวางระบบในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ การประเมิน และ การพัฒนาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอันเป็น หนึ่งในวัตถุประสงค์พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพดังกล่าว
 • Fee: วันละ 17,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีทักษะและความรู้ในการตรวจติดตามภายในให้ปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015.
 • Fee: วันละ 17,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่จะนำการวิเคราะห์ระบบการวัดไปใช้ในการทำงาน เนื้อหาในหลักสูตรจะเหมาะสมกับภาคการผลิตที่หลากหลาย และสอดคล้องกับหนังสือ MSA ฉบับปรับปรุงที่ 4th ทางอุตสาหกรรมยานยนต์
 • Fee: วันละ 17,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้และ ความจำเป็นในการนำไปประยุกต์ใช้ของการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ จากพื้นฐานถึงขั้นสูง ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคนจะเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสถิติ หลักการด้าน QC SPC และหลักการในการจัดทำแผนควบคุมชนิดของแผนควบคุม และหลักการในการพัฒนารวมถึงการวิเคราะห์แผนควบคุม และผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความเข้าใจและศึกษาความสามารถของกระบวนการของกระบวนการรวมถึง ค่า Cpk และ Ppk
 • Fee: วันละ 18,500 บาท

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน สำหรับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลว และผลกระทบของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมถึงความสัมพันธ์กับ แผนควบคุม ( Control Plan ) รวมถึงระบบการติดตามและการตอบสนอง (FMEA MSR)
 • Fee: วันละ 17,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตร “กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต” (ปรับปรุงครั้งที่ 4) นี้ได้ออกแบบมาสำหรับให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ทราบถึงกระบวนการในการจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่ลูกค้าร้องขอเพื่อนำไปสู่การอนุมัติหรือการรับรองชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนการออกแบบใหม่, ชิ้นส่วนที่เพิ่งเริ่มผลิตเป็นครั้งแรก, ชิ้นส่วนที่มีการย้ายฐานการผลิต หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพของชิ้นส่วนนั้นๆ ตลอดจนส่งผลต่อคุณภาพของผู้ที่นำไปประกอบต่อ ซึ่งลูกค้าได้ร้องขอให้มีการจัดทำเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดของ PPAP 4th Edition วัตถุประสงค์ของกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตนั้นก็เพื่อให้ผู้ส่งมอบได้ทำความเข้าใจกับแบบทางวิศวกรรมรวมถึงข้อกำหนดด้านเทคนิคต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิต อันจะนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เมื่อมีการผลิตจริงในปริมาณมาก ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่ายว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • Fee: วันละ 17,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 1 วัน เนื้อหาของหลักสูตรได้อธิบายถึง APQP ทั้ง 5 เฟส และวิธีการรายงานสถานะของแต่ล่ะ เฟสรวมถึงวิธีการทำ Control Plan
 • Fee: วันละ 17,000 บา (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงข้อกำหนดของ IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับผู้ตรวจติดตามอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำระหว่างการตรวจติดตาม เทคนิคสำหรับผู้ตรวจติดตามที่ควรทราบ กิจกรรมในหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายในชั้นเรียน, การมีส่วนร่วมของทีมงานในการทำแบบฝึกหัด , การแสดงบทบาทสมมติในการทดลองตรวจติดตามในสถานที่จริง (โดยได้รับอนุญาต) รวมถึงการทดลองการรายงานผลการตรวจติดตาม เทคนิคและแนวทางการตัดสินข้อขัดแย้งจากสถานการณ์การตรวจติดตาม ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์, คำนิยามในการตรวจติดตามการตัดสินสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดจากกรณีศึกษาที่มักจะตรวจพบในการดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน (เนื้อหาการอบรมอ้างอิงตาม IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 & ISO 19011:2018)
 • Fee: วันละ 17,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรจะให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึง รายละเอียดของข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการทำระบบ IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 ซึ่งจะให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมผ่านทางการบรรยาย การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา การอภิปรายเป็นกลุ่มและกิจกรรม