string(50) "https://robere.com/wp-content/themes/elumine-child" 8D Problem Solving Pocess and Why Why Analysis Technique - Robere and Associates
100%

8D Problem Solving Pocess and Why Why Analysis Technique

Quality Improvement Tools

8D Problem Solving Pocess and Why Why Analysis Technique

Course Duration

1 วัน

Course Fee

Course Description

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 8D กระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ประกอบไปด้วย 8 หลักการ โดยบริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ คัมปะนี เป็นผู้กำหนดให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในหลักการ 8D จะต้องระบุปัญหาให้ชัดเจน ใช้เครื่องมือ “ทำไม-ทำไม” (why-why) ในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหามาตรการที่เหมาะสมให้การแก้ไข

WHO SHOULD ATTEND?

พนักงานระดับบริหารงานที่มีความหน้าที่สร้างความสำเร็จให้องค์กร พนักงานในแต่ละหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

PREREQUISITES

ผู้เข้าอบรมควรมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานขององค์กร และทราบถึงความต้องการของลูกค้า

HOW YOU WILL BENEFIT?

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมจะสามารถ;
• นำหลักการแก้ไขทั้ง 8 นี้ไปใช้ในองค์กรได้.
• ทราบถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติในแต่ละหลักการ.
• ดำเนินการระดมสมองอย่างมีประสิทธิผล.
• ดำเนินการค้นหาสาเหตุได้.
• ประเมินประสิทธิผลการแก้ไข.

COURSE OUTLINE

ช่วงเช้า

• คำจำกัดความของ 8D
• คำอธิบายในแต่ละขั้นของ 8D
– D1 การแต่งตั้งทีม
– D2 การอธิบายปัญหา
– D3 การดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น/ชั่วคราว
– D4 การค้นหาสาเหตุ ด้วย why-why

ช่วงบ่าย

• D5 การเลือกวิธีการแก้ไขถาวร
• D6 การทวนสอบวิธีการแก้ไขถาวร
• D7 การดำเนินการมาตรการป้องกัน
• D8 แสดงความยินดีกับทีม

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 08:30 น. หลักสูตรเริ่มเรียนเวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. พักระหว่างวันเวลา 10:30 น. และ 14:30 น. พักเที่ยงเวลา 12:00 น. ถึง 13:00 น.

INTERESTED?