string(50) "https://robere.com/wp-content/themes/elumine-child" Effective Internal Audit for QMS by ISO 9001:2015 - Robere and Associates
100%

Effective Internal Audit for QMS by ISO 9001:2015

Quality Management System

Effective Internal Audit for QMS by ISO 9001:2015

Course Duration

2 วัน

Course Fee

วันละ 16,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รมภาษี 7%)

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิผล โดยอ้างอิงข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจติดตาม, กระบวนการตรวจติดตาม, อะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตาม, เทคนิคในการตรวจติดตามแบบมุ่งเน้นกระบวนการ, จะวางแผน, เตรียมการ และดำเนินการตรวจติดตามอย่างไรให้มีประสิทธิผล ตลอดจนการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด รวมทั้งการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่พบ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ตรวจติดตามได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการตรวจติดตามตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
กิจกรรมในหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายในชั้นเรียน, การมีส่วนร่วมของทีมงานในการทำแบบฝึกหัด, การแสดงบทบาทสมมติในการทดลองตรวจติดตามในสถานที่จริง (ในกรณีที่ได้รับอนุญาต) รวมถึงการทดลองการรายงานผลการตรวจติดตาม

WHO SHOULD ATTEND?

• ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ และจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ที่ต้องรับการตรวจติดตามในระบบ ISO9001:2015
• ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
• ผู้ที่ต้องการความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนด และเทคนิคในการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานของข้อกำหนด ISO 9000:2015 และมีส่วนร่วมในการระบบการจัดการด้านคุณภาพขององค์กร

HOW YOU WILL BENEFIT?

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:
• เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ คำศัพท์และนิยามที่ใช้ในกระบวนการตรวจติดตาม
• มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของทีมตรวจติดตาม เพื่อสามารถดำเนินการตรวจติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• สามารถพัฒนาแบบตรวจติดตามให้เกิดประโยชน์และใช้เทคนิคในการตั้งคำถามได้อย่างมีประสิทธิผล
• สามารถดำเนินการตรวจติดตามตามได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
• นำเสนอและเขียนรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิผล

COURSE OUTLINE

วันแรก

เวลา รายละเอียด
09:00 – 10:00 หลักการตรวจติดตามภายใน
10:00 – 10:30 คำศัพท์คำนิยามในการตรวจติดตาม
10:45 – 10:50 ประเภทของการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO19011 : 2018
10:50 – 11:00 บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจติดตาม
11:00 – 11:15 ทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ตรวจติดตาม
11:15 – 11:30 การจัดการข้อขัดแย้ง
11:30 – 12:00 Case Study: กรณีศึกษา “การจัดการข้อขัดแย้ง”
13:00 – 14:30 ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 ข้อ 4 – 7
14:45 – 16:30 ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 ข้อ 8 – 10

วันที่ 2

เวลา รายละเอียด
09:00 – 09:10 วงจรการตรวจติดตาม : Audit Cycle (วางแผน, เตรียมการ, ตรวจติดตาม, รายงานผล, การแก้ไขและติดตามผล)
09:10 – 09:30 การวางแผน
09:30 – 10:30 การเตรียมตัว (การจัดทำตาราง, การจัดทำใบรายการตรวจสอบ)
10:45 – 12:00 Workshop: การจัดทำ Checklist
13:00 -14:30 วิธีการตรวจติดตาม (การเปิดประชุม, การตรวจติดตาม, การจดบันทึกหลักฐาน)
14:45 – 15:30 Case Study: กรณีศึกษา “ การตัดสินความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ” หรือ Mock Audit : ทดลองตรวจติดตาม จากกระบวนการขององค์กร (กรณีได้รับอนุญาต)
15:30 – 16:00 การเขียนรายงานความไม่สอดคล้องและการแก้ไขป้องกัน
16:00 – 16:30 ข้อบกพร่องที่มักพบจากตรวจติดตามภายใน

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ชั้นเรียนเริ่มเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพักคือ 10:30, 12:00
และ 14:30 น.

INTERESTED?