string(50) "https://robere.com/wp-content/themes/elumine-child" Failure Mode & Effects Analysis: FMEA (AIAG-VDA) First Edition - Robere and Associates
100%

Failure Mode & Effects Analysis: FMEA (AIAG-VDA) First Edition

Quality Management System For Automotive

Failure Mode & Effects Analysis: FMEA (AIAG-VDA)

Course Duration

2 days

Course Fee

วันละ 18,500 บาท

Course Description

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน สำหรับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลว และผลกระทบของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมถึงความสัมพันธ์กับ แผนควบคุม ( Control Plan ) รวมถึงระบบการติดตามและการตอบสนอง (FMEA MSR)

WHO SHOULD ATTEND?

พนักงานทุกท่านที่รับผิดชอบในการใช้ทักษะการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลว เพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์

PREREQUISITES

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านควรมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ ,ลูกค้า และกระบวนการผลิต และข้อกำหนดของลูกค้า

HOW YOU WILL BENEFIT?

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านสามารถ
• เข้าใจการระบุความเสี่ยงภาวะล้มเหลว ,การวิเคราะห์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำแผนควบคุมกระบวนการต้นแบบ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 7
• เข้าใจการเลือกและการทวนสอบผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (ในช่วงการออกแบบ)
• สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

COURSE OUTLINE

Day 1

– FMEA คืออะไร
– ความสำคัญของ FMEA ต่อบริษัท
– เมื่อไรจึงต้องจัดทำ / ปรับปรุง FMEA
– Workshop: การจัดทำ FEMA และการประยุกต์และปรับปรุง FMEA (กระบวนการ) ทำอย่างไร (Step 1 – Step 4)
o Planning and Preparation
o Structure Analysis
o Function Analysis
o Failure Analysis

Day 2

– การประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อปรับปรุงกระบวนการ (Step 5 – Step 7)
o Risk Analysis
o Optimization
o Result documentation
– Workshop: การจัดทำ FMEA และการประยุกต์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
– การจัดทำ Control Plan ให้สัมพันธ์กับ FMEA
– ตอบข้อซักถาม

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 8:30 น.

เริ่มสัมมนา 9:00 – 16:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

ช่วงเช้า 10:30 น.

ช่วงบ่าย 14:30 น.

INTERESTED?