100%

Process Approach and Risk Base Thinking for IATF 16949: 2016

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

Process Approach & Risk Base Thinking for IATF 16949:2016

Course Duration

1 วัน

Course Fee

5,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)


Start Date

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนการวางระบบการจัดการความเสี่ยง โดยจะเน้นการทำความเข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกสน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

PREREQUISITES

เคยได้รับการอบรมภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ (Overview in ISO 9001 or IATF 16949) หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร (ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 หรือ IATF 16949 มาก่อน)

HOW YOU WILL BENEFIT?

ประโยชน์ที่จะได้รับ : เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
1. รู้และเข้าใจระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management System)
2. รู้และเข้าใจหลักการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานของ IATF 16949 & ISO 9001ระบบบริหารคุณภาพ
3. นำความรู้และเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตนเองได้

COURSE OUTLINE

Morning

 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
 ความเสี่ยงและโอกาสคืออะไร
 ประเภทความเสี่ยง
 ระบบการจัดการความเสี่ยง
– การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000
 หลักการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานของ IATF 16949 & ISO 9001
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Processes)
– Workshop 1 : การกำหนดบริบท
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Processes) (ต่อ)
– Workshop 2 : การชี้บงความเสี่ยง

Afternoon

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Processes) (ต่อ)
– Workshop 3 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Processes) (ต่อ)
– Workshop 4 : การประเมินความเสี่ยง
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Processes) (ต่อ)
– Workshop 5 : การจัดการความเสี่ยง
 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง
 Question

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มฝึกอบรม เวลา 9.00 น. - 16:30 น. พักเวลา 10:15 – 10.30 น. และ 14:15 – 14.30 น. และ พักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

INTERESTED?