100%

Success Leadership (Free online)

Course Duration

2 Hour

Course Fee

Free

Start Date

11 January 2021

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงของภาวะผู้นำในองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่ความเข้าใจในลักษณะความเป็นผู้นำแบบต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการ โดยจะเน้นการทำความเข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

PREREQUISITES

เคยได้รับการอบรมภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

HOW YOU WILL BENEFIT?

1. รู้และเข้าใจระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management System)
2. นำความรู้และเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตนเองได้

COURSE OUTLINE

Success Leadership (Free online)

 ความสำคัญของภาวะผู้นำ
 แนวคิด (Paradigm) ของภาวะผู้นำ (อดีต-
ปัจจุบัน)
 ผู้นำแบบต่าง ๆ
 ปัจจัยสำคัญด้านภาวะผู้นำที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในการบริหารองค์กร

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 13:00 น. เริ่มฝึกอบรม เวลา 13.30 น. - 15:30 น.

INTERESTED?