100%

Risks Management for IATF 16949:2016 ( Free on-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

Risks Management for IATF 16949:2016 ( Free on-line Training)

Course Duration

Half day: Afternoon

Course Fee

Free

Start Date

16 July 2020

Course Description

เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กร

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกสน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

PREREQUISITES

เคยได้รับการอบรมภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

HOW YOU WILL BENEFIT?

1. รู้และเข้าใจระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management System)
2. รู้และเข้าใจหลักการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ISO 9001ระบบบริหาร
คุณภาพ
3. นำความรู้และเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตนเองได้

COURSE OUTLINE

Half day Afternoon

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงและโอกาสคืออะไร
ประเภทความเสี่ยง
ระบบการจัดการความเสี่ยง
หลักการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ISO 9001
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk)
Question

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 13:00 น.
เริ่มฝึกอบรม เวลา 13.30 น. - 15:00 น.

INTERESTED?