100%

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course (CQI-IRCA ID:18096) 5 day Course (On-line Training) D1-D2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course (CQI-IRCA ID:18096) (On-line Training)

Course Duration

ระยะเวลาอบรม 5 วัน

Course Fee

Start Date

Course Description

ไม่ว่าท่านจะได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้ว หรือเพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบก็ตาม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับท่านในการสร้างความมั่นใจในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2015 นี้ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบผู้มีความสามารถ รวมถึงโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินและสื่อสารผลการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะได้มีการทดสอบเพื่อการรับรองผลการฝึกอบรม

WHO SHOULD ATTEND?

- ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำการตรวจสอบ
- ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองโดยต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่ผู้รับรองกำหนด
- ผู้ที่สนใจในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจสอบ ISO 9001 ที่มีความเข้มข้น และได้รับการรับรองจาก CQI- IRCA (International Register of Certificated Auditors)

PREREQUISITES

ผู้ที่จะเข้าอบรมควรจะมีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 9001 และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

HOW YOU WILL BENEFIT?

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
• ผ่านคุณสมบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA
• ได้เพิ่มความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ
• ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานผู้มีประสบการณ์ และน่าเชื่อถือมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งในโลก
• เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางด้าน ISO 9001 ซึ่งสามารถนำพาให้องค์กรของท่านได้มีการปรับปรุงในเชิงธุรกิจ เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

COURSE OUTLINE

Session 1

หัวข้ออบรม
• บทนำเช้าสู่ ISO 9001
• ภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ
• มาตรฐาน ISO 9001
• โครงสร้างเอกสาร
• คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
• เพราะเหตุใดจึงต้องตรวจสอบ
• ระบบการตรวจสอบ
• โครงสร้างพื้นฐานของการตรวจสอบ
• การวางแผนและเตรียมตัวในการตรวจสอบ
• การวางแผนกำหนดการตรวจสอบ
• การจัดทำรายงานการตรวจสอบ
• การประชุมเปิดการตรวจสอบ
• การดำเนินการตรวจสอบ
• การบันทึก และรายงานผลการตรวจสอบ
• การตัดสินระดับความไม่สอดคล้อง
• การประชุมปิดการตรวจสอบ
• การแก้ไขและติดตามผล
• อนาคตของ ISO 9000 และ ISO 19011
• การขึ้นทะเบียนรับรองกับ CQI-IRCA
• ทดสอบ

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 09:00 น
เริ่มอบรม เวลา 09:30
อบรมแล้วเสร็จ 17:30

พักเที่ยง เบรคเช้า 10:30 เบรคบ่าย 14:30

INTERESTED?