100%

Professional Internal Audit Technique by ISO 45001:2018 (On-line Training)

Professional Internal Audit Technique by ISO 45001:2018 (On-line Training)

Course Duration

1 day

Course Fee

789 บาท

Start Date

22 May 2020

Course Description

หลักสูตร 1 วันนี้ ออกแบบสำหรับการเพิ่มทักษะพื้นฐานและสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนด ISO 45001:2018 ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้, ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการตรวจ และผู้เข้าร่วมจะมีทักษะในดำเนินการตรวจติดตาม โดยการใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริง.

WHO SHOULD ATTEND?

เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดการ หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดทำการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรนี้ยังเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย.

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรมีความเข้าใจ, ประสบการณ์ในการดำเนินการระบบ, การตรวจติดตามระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย สำหรับหลักสูตร 1 วันนี้ผู้เข้าร่วมควรมีพื้นฐานและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้และการตรวจติดตามระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HOW YOU WILL BENEFIT?

หลังจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมจะสามารถ:
• เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
• จัดทำและปรับปรุงใบรายการตรวจประเมิน และใช้คำถามได้อย่างมีประสิทธิผล
• ดำเนินการตรวจกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 45001:2018
• จัดทำรายงานความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล

COURSE OUTLINE

Morning

วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตามภายใน
• คุณลักษณะและทักษะของผู้ตรวจติดตาม
• ทบทวนข้อกำหนด ISO 45001:2018
(แบบฝึกหัด)
• วงจรการตรวจติดตาม

Afternoon

• จัดทำใบรายการตรวจสอบตามข้อกำหนด
ISO 45001:2018
• การทดลองการตรวจติดตาม/กรณีศึกษา
• การรายงานผลการตรวจติดตาม
• การปฏิบัติการแก้ไขและการติดตามผล

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 a.m. และอบรมเวลา 9:00 a.m. ถึง 5:00 p.m. เวลาพัก 10:30 a.m. และ 2:30 p.m.

INTERESTED?