100%

Production Part Approval Process: PPAP 4th Edition (On-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

Production Part Approval Process: PPAP 4th Edition (On-line Training)

Course Duration

1 day

Course Fee

Start Date

Course Description

วัตถุประสงค์ของกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตนั้นก็เพื่อให้ผู้ส่งมอบได้ทำความเข้าใจกับแบบทางวิศวกรรมรวมถึงข้อกำหนดด้านเทคนิคต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิต อันจะนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เมื่อมีการผลิตจริงในปริมาณมาก ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่ายว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

WHO SHOULD ATTEND?

บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต้องจัดเตรียมเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้าและ/หรือร้องขอจากผู้ส่งมอบ ซึ่งอาจรวมถึง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ วิศวกรฝ่ายคุณภาพ วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายพัฒนาคุณภาพผู้ส่งมอบ (SQE) ผู้ประสานงานระบบ IATF 16949 รวมถึงผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจในหัวข้อ APQP และ PPAP อีกด้วย

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเข้าใจกระบวนการในการผลิตของตนเอง และหากมีความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 ตลอดจนความเข้าใจพื้นฐานในหลักสูตร APQP, SPC, MSA และ FMEA จะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น

HOW YOU WILL BENEFIT?

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถ:
• เข้าใจในกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต
• เข้าใจถึงข้อกำหนดใน PPAP เพื่อขอรับการอนุมัติจากลูกค้า
• บอกได้ว่าองค์กรของตนเกี่ยวข้องกับระดับของการส่งมอบอยู่ที่ระดับใด? และต้องเตรียม
เอกสารหลักฐานใดบ้างในแต่ละระดับ
• เข้าใจสถานะของการส่งมอบ

COURSE OUTLINE

Morning

• บทนำสู่กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต (PPAP)
• มีอะไรใหม่ใน PPAP 4th Edition?
• ภาวะที่ต้องมีการแจ้งไปยังลูกค้า
• ส่วนประกอบของ PPAP

Afternoon

• ระดับในการส่งเอกสาร PPAP
• ข้อกำหนดของ PPAP
• PPAP – สถานะการอนุมัติ
• ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ Truck Industry (หากสนใจกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
• ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ (หากสนใจกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
• ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวัตถุดิบชนิดบัลค์ (หากสนใจกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 8:30 น.
เริ่มเวลาประมาณ 9:00 น. จนถึง 16:00 น.
สำหรับเวลาเบรกขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรกำหนดร่วมกัน (เช้าและบ่ายอย่างละ 1 ช่วง)

INTERESTED?