100%

Process Failure Mode Effects Analysis: First Edition, AIAG-VDA (Free On-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

Process Failure Mode Effects Analysis: First Edition, AIAG-VDA (Free On-line Training)

Course Duration

Half day : Afternoon

Course Fee

Free

Start Date

7 April 2020

Course Description

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 0.5 วัน สำหรับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลว และผลกระทบของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร

WHO SHOULD ATTEND?

พนักงานทุกท่านที่รับผิดชอบในการใช้ทักษะการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลว เพื่อออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต

PREREQUISITES

การอบรมทุกท่านควรมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต และข้อกำหนดของลูกค้า

HOW YOU WILL BENEFIT?

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านสามารถ
• เข้าใจการระบุความเสี่ยงภาวะล้มเหลว ,การวิเคราะห์ การออกแบบกระบวนการ
ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 7
• เข้าใจการเลือกและการทวนสอบผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ในการออกแบบ
• สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

COURSE OUTLINE

Half day Afternoon

– การเปลี่ยนแปลงใน FMEA Version AIAG-VDA
– ความสำคัญของ PFMEA ต่อบริษัท
– เมื่อไรจึงต้องจัดทำ / ปรับปรุง PFMEA
– เนื้อหา PFEMA ในแต่ละขั้นตอน
o Step 1: Planning and Preparation
o Step 2: Structure Analysis
o Step 3: Function Analysis
o Step 4: Failure Analysis (FE, S, FM, FC) อธิบายตารางแบบย่อ
o Step 5: Risk Analysis (O, D, AP) อธิบายตารางแบบย่อ
o Step 6: Optimization (P&D Action, S, O, D, AP)
o Step 7: Results Documentation (FMEA)
– ตอบข้อซักถาม

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 13:00 น. ชั้นเรียนเริ่มเวลา 13:30 น. จนถึง 16:00 น. โดยประมาณ

INTERESTED?