Problem Solving Process

Problem Solving Process

Course Duration

1 วัน

Course Fee

4, 500 บาท

Start Date

Course Description

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจหลักการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. เข้าใจเครื่องมือเบื้องต้นในการระบุ, วิเคราะห์ และการปฏิบัติการแก้ปัญหา
3. เข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

WHO SHOULD ATTEND?

PREREQUISITES

HOW YOU WILL BENEFIT?

COURSE OUTLINE

ภาคเช้า

• หลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น
– ปัญหาคืออะไร
– การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบคืออะไร
– หลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
– เครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา

ภาคบ่าย

• ขั้นตอนการแก้ปัญหา
– การดำเนินการเบื้องต้น
– การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
– การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ
– การกำหนดแนวทางแก้ไข และปฏิบัติการแก้ไข
– การทวนสอบการแก้ไข
– การป้องกันการเกิดซ้ำ และทำให้เป็นมาตรฐาน

DAILY SCHEDULE

กำหนดการอบรม
9:00 น. – 16:00 น.

หมายเหตุ
8:30 น. – 9:00 น. ลงทะเบียน
10:30 น. – 10:45น. และ 14:30 น. 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

INTERESTED?