100%

How to Implementation IATF 16949:2016 by Requirement (On-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

็How to Implementation IATF 16949:2016 by Requirement (On-line Training)

Course Duration

2 Session

Course Fee

5,500 Baht (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

Start Date

June, September

Course Description

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรจะให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึง รายละเอียดของข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการทำระบบ IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 ซึ่งจะให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมผ่านทางการบรรยาย การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา การอภิปรายเป็นกลุ่มและกิจกรรม

WHO SHOULD ATTEND?

พนักงานทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

PREREQUISITES

ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์, ลูกค้า และ กระบวนการผลิต ข้อกำหนดการขององค์กร และลูกค้า

HOW YOU WILL BENEFIT?

• เข้าใจข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015
• นำไปประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 ในองค์กรได้

COURSE OUTLINE

Session 1

• ประวัติของ IATF 16949:2016
• คุณลักษณะของ IATF 16949:2016
• ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำ IATF
16949:2016
• หน้าที่รับผิดชอบในการทำระบบ
• การปรับเปลี่ยนและการขอรับรอง
• ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ (ข้อ 4 – 6)

Session 2

• ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ (ข้อ 7 – 10)
• ทดสอบ

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 9:00 น. ชั้นเรียนเริ่มเวลา 9:30 น. จนถึง 16:30 น.
ประมาณ เวลาพักคือ 10:30, 12:00 และ 14:30 น.

INTERESTED?