100%

How to Identify Environmental Aspects & Risks for ISO 14001:2015

Environmental Aspects Determination by Life Cycle Perspective

Course Duration

1วัน

Course Fee

5,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

Start Date

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการนำมุมมองด้านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทฺธิภาพซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในการมองประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมุมมองด้านวัฏจักรชีวิต และการประยุกต์ใช้มุมมองดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การส่งมอบ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยลูกค้า หรือ ผู้บริโภค การจัดการกับซากของผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดการขั้นสุดท้าย ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เป็นการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHO SHOULD ATTEND?

• ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ผู้ที่ต้องการความเข้าใจในมุมมองวัฏจักรชีวิต และการประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• คณะทำงาน หรือ ผู้ที่รับผิดชอบการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001 และการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

HOW YOU WILL BENEFIT?

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:
• ฟื้นฟูความเข้าใจการค้นหา และประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects determination and assessment)
• สร้างความเข้าใจในนิยามของมุมมองวัฏจักรชีวิต (Life Cycle perspective)
• เข้าใจในบทบาทของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการนำมุมมองวัฏจักรชีวิตไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้สอดคล้องข้อกำหนด ISO14001:2015

• ฝึกปฏิบัติการค้นหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมิน ด้วยการเพิ่มมุมมองลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
• เสวนาเกี่ยวกับปัญหาด้านการประยุกต์ใช้มุมมองวัฏจักรชีวิตเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

COURSE OUTLINE

Environmental Aspects Determination by Life Cycle Perspective

เนื้อหาหลักสูตร :
เวลา เนื้อหาวิชา
09:00 – 09:30 ฟื้นฟูความเข้าใจการค้นหา และประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
09:30 – 10:30 ความหมายของมุมมองวัฏจักรชีวิต (Life Cycle perspective)

10:30 – 10:45 Coffee Brake
10:45- 11:15 ฟื้นฟูความเข้าใจในข้อกำหนด ISO14001:2015 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมุมมองวัฏจักรชีวิต
11:15 – 12:00 ฝึกปฏิบัติการค้นหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองวัฏจักรชีวิต
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 นำเสนอผลงาน และให้ข้อแนะนำโดยวิทยากร
14:30 – 14:45 Coffee Brake
14:45 – 16:00 แนวทางการนำมุมมองวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบ

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ชั้นเรียนเริ่มเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพักคือ 10:30 ,12:00 และ 14:30 น.

INTERESTED?