100%

Environmental Aspects and Risks Management (On-line Training)

Environmental Aspects and Risks Management (On-line Training)

Course Duration

1 Session

Course Fee

2,500 Baht (ยังไม่รวมภาษี 7%)

Start Date

July, October

Course Description

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการนำมุมมองด้านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทฺธิภาพซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

WHO SHOULD ATTEND?

• ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ
ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ผู้ที่ต้องการความเข้าใจในมุมมองวัฏจักรชีวิต และการประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• คณะทำงาน หรือ ผู้ที่รับผิดชอบการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001 และการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

HOW YOU WILL BENEFIT?

• ฟื้นฟูความเข้าใจการค้นหา และประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
• สร้างความเข้าใจในนิยามของมุมมองวัฏจักรชีวิต
• เข้าใจในบทบาทของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการนำมุมมองวัฏจักรชีวิตไปประยุกต์ใช้กับระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้สอดคล้องข้อกำหนด ISO 14001:2015

• ฝึกปฏิบัติการค้นหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมิน ด้วยการเพิ่มมุมมองลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม
• เสวนาเกี่ยวกับปัญหาด้านการประยุกต์ใช้มุมมองวัฏจักรชีวิตเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

COURSE OUTLINE

Morning

09:00 – 09:30 ฟื้นฟูความเข้าใจการค้นหา และ
ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
09:30 – 10:30 ความหมายของมุมมองวัฏจักรชีวิต (Life Cycle perspective)

10:30 – 10:45 Coffee Brake
10:45- 11:15 ฟื้นฟูความเข้าใจในข้อกำหนด
ISO14001:2015 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับมุมมองวัฏจักรชีวิต
11:15 – 12:00 ฝึกปฏิบัติการค้นหาลักษณะปัญหาสิ่ง
แวดล้อมด้วยมุมมองวัฏจักรชีวิต
12:00 – 13:00 Lunch

Afternoon

13:00 – 14:30 นำเสนอผลงาน และให้ข้อแนะนำ
โดยวิทยากร
14:30 – 14:45 Coffee Brake
14:45 – 16:00 แนวทางการนำมุมมองวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้กับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบ

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 9:00 น.
เริ่มสัมมนา 9:30 – 16:30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงเช้า 10:30 น.
ช่วงบ่าย 14:30 น

INTERESTED?