100%

Professional Internal Audit Technique by ISO 45001:2018 (On-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

Professional Internal Audit Technique by ISO 45001:2018 (On-line Training)

Course Duration

1 Session

Course Fee

2,500 Baht (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

Start Date

August, December

Course Description

สำหรับการเพิ่มทักษะพื้นฐานและสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนด ISO 45001:2018 ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้, ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการตรวจ และผู้เข้าร่วมจะมีทักษะในดำเนินการตรวจติดตาม โดยการใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริง.

WHO SHOULD ATTEND?

เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดการ หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดทำการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรนี้ยังเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรมีความเข้าใจ, ประสบการณ์ในการดำเนินการระบบ, การตรวจติดตามระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย สำหรับหลักสูตร 1 วันนี้ผู้เข้าร่วมควรมีพื้นฐานและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้และการตรวจติดตามระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HOW YOU WILL BENEFIT?

• เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
• จัดทำและปรับปรุงใบรายการตรวจประเมิน และใช้คำถามได้อย่างมีประสิทธิผล
• ดำเนินการตรวจกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 45001:2018
• จัดทำรายงานความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล

COURSE OUTLINE

Afternoon

วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตามภายใน
• คุณลักษณะและทักษะของผู้ตรวจติดตาม
• ทบทวนข้อกำหนด ISO 45001:2018 (แบบฝึกหัด)
• วงจรการตรวจติดตาม
• จัดทำใบรายการตรวจสอบตามข้อกำหนด ISO 45001:2018
• การทดลองการตรวจติดตาม/กรณีศึกษา
• การรายงานผลการตรวจติดตาม
• การปฏิบัติการแก้ไขและการติดตามผล

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 9:00 น.
เริ่มสัมมนา 9:30 – 16:30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงเช้า 10:30 น.
ช่วงบ่าย 14:30 น

INTERESTED?