100%

How to Conduct Audit for PFMEA (AIAG-VDA) First Edition (Free On-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

How to Conduct Audit for PFMEA (AIAG-VDA) First Edition (Free On-line Training)

Course Duration

half day: Afternoon

Course Fee

Free

Start Date

25 June 2020

Course Description

สำหรับสร้างความเข้าใจ และทักษะในการตรวจติดตามภาวะล้มเหลว และผลกระทบของกระบวนการ ภายในองค์กร ตามเนื้อหาใน Version 1st AIAG-VDA

WHO SHOULD ATTEND?

พนักงานทุกท่านที่รับผิดชอบในการใช้ทักษะการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลว เพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์

PREREQUISITES

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านควรมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ ,ลูกค้า และกกระบวนการผลิต และข้อกำหนดของลูกค้า

HOW YOU WILL BENEFIT?

• เข้าใจแนวคิดการตรวจติดตาม FMEA version นี้ (AIAG-VDA)
• การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตาม FMEA version นี้ (AIAG-VDA)

COURSE OUTLINE

Afternoon

– ความเข้าใจของ FMEA 1st Edition (AiAG-VDA)
– การวางแผนเพื่อตรวจ FMEA 1st Edition (AIAG-VDA)
– การจัดทำคำถามในการตรวจ FMEA (กระบวนการ)

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 13:00 น.

ช่วงเวลาในการสัมมนา 13:30 – 15:00 น.


INTERESTED?