100%

How to Conduct Audit for APQP 2nd Edition (Free On-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

How to Conduct Audit for APQP 2nd Edition (Free On-line Training)

Course Duration

half day: Afternoon

Course Fee

Free

Start Date

20 August 2020

Course Description

ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการตรวจติดตามกิจกรรมวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงข้อกำหนดของ IATF 16949:2016 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
กิจกรรมในหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายในชั้นเรียน หรือการถามตอบ

WHO SHOULD ATTEND?

• ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพในระบบ IATF
16949:2016
• ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
• ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำ 2nd Party Audit การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานของเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

HOW YOU WILL BENEFIT?

• เข้าใจถึงการวางแผนเพื่อเตรียมตัวในการตรวจ APQP
• เพิ่มความเข้าใจในการ Audit APQP ได้อย่างถูกต้อง

COURSE OUTLINE

Afternoon

• การวางแผนในการตรวจ APQP,
• การทำใบคำถามสำหรับตรวจ APQP
• วิธีการตรวจ ประเมิน APQP vs IATF 16949
• ถามตอบ

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 13:00 น.

ชั้นเรียนเริ่มเวลา 13:30 น. จนถึง 15:00 น. โดยประมาณ

INTERESTED?