100%

Hazard Identification and Risks Management & Opportunities (On-line Training)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

Hazard Identification and Risks Management & Opportunities (On-line Training)

Course Duration

1 Session

Course Fee

2,500 Baht (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

Start Date

2 June 2020
7 July 2020
12 November 2020

Course Description

ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการการประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบ ISO 45001:2018 เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในความสำคัญของการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากร

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

PREREQUISITES

ไม่มี

HOW YOU WILL BENEFIT?

• เข้าใจถึงความสำคัญของการชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) และการจำแนกการชี้บ่ง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดอันตรายต่าง ๆ
• ทราบถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในวิเคราะห์การจำแนกและชี้บ่งอันตราย
• เข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และวิธีการประเมินความเสี่ยง
• เข้าใจในถึงการนำผลการชี้บ่งอันตรายมาประเมินความเสี่ยง และสามารถจัดระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการควบคุมความเสี่ยง และหาวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อไป

COURSE OUTLINE

Session 1

• เทคนิคการชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Hazard Analysis)
 เทคนิค Checklist
 What if Analysis
 FMEA
 HAZOP
 Fault Tree Analysis
 Even Tree Analysis
o วิธีการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk & Opportunities Assessment) และการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส (Action to address Risk & Opportunities)

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 9:00 น.
เริ่มสัมมนา 9:30 – 16:30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงเช้า 10:30 น.
ช่วงบ่าย 14:30 น

INTERESTED?