100%

Effective Internal Audit for EMS by ISO 14001:2015

Effective Internal Audit for EMS by ISO 14001:2015

Course Duration

2 วัน

Course Fee

7,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

Start Date

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการตรวจติดตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงข้อกำหนดของ ISO14001:2015 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับผู้ตรวจติดตาม ทักษะและความรู้ในการตรวจติดตาม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังจะได้รับความรู้จากกรณีศึกษาและการทดลองการตรวจติดตามจริง

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ที่ต้องรับการตรวจติดตามในระบบ ISO14001:2015

PREREQUISITES

ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานของข้อกำหนด ISO14001:2015 รวมถึงกฏหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

HOW YOU WILL BENEFIT?

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:
• เข้าใจถึงความสำคัญของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
• เข้าใจในข้อกำหนดของ ISO14001:2015 อย่างลึกซึ้งและแตกฉาน
• เข้าใจชนิดของการตรวจติตตามด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงนิยามที่เกี่ยวข้อง
• สามารถจัดทำรายการตรวจติดตามเพื่อใช้การตรวจได้อย่างเป็นระบบ
• เพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับการตรวจติดตาม
• เข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามภายใน
• ฝึกปฏิบัติการตรวจติดตามจริงในพื้นที่การปฏิบัติงาน
• การเขียนรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และการแก้ไขป้องกัน

COURSE OUTLINE

วันแรก

วันแรก
• นิยามที่จำเป็นในการตรวจติดตาม
• ประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน
• ประเภทของการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม
• บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจติดตาม
• ทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ตรวจติดตาม
• กระบวนการตรวจติดตาม
• การวางแผนการตรวจติดตาม
• การตรวจความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001:2015

วันที่สอง

• ทบทวนเนื้อหา ในวันที่ 1
• การตรวจความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001:2015 (ต่อ)
• การเตรียมแผนการตรวจติดตาม
• WORKSHOP : การตรวจติดตามภายใน
• การเขียนรายงานความไม่สอดคล้องและการแก้ไขป้องกัน
• ข้อบกพร่องที่มักพบจากตรวจติดตามภายใน
• ถาม/ตอบ

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ชั้นเรียนเริ่มเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพักคือ 10:30, 12:00 และ 2:30 น.

INTERESTED?