string(50) "https://robere.com/wp-content/themes/elumine-child" OH& SMS ISO 45001:2018 Auditor Conversion Training Course (CQI-IRCA ID: 2014) - Robere and Associates
100%

OH& SMS ISO 45001:2018 Auditor Conversion Training Course (CQI-IRCA ID: 2014)

Lead Auditor Training Course (Certified by CQI-IRCA)

OH& SMS ISO 45001:2018 Auditor Conversion Training Course (CQI-IRCA ID: 2014)

Course Duration

3 วัน

Course Fee

วันละ 25,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ตรวจสอบภายในองค์กรในเรื่องของความเป็นมา ข้อกำหนดของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงโครงสร้าง การตรวจประเมิน และเทคนิคการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินภายในองค์กรตามระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018, การเตรียมความพร้อม การตรวจประเมิน การรายงานผล และแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากร

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหาร คณะทำงานหรือผู้ตรวจสอบภายในองค์กรหรือผู้ที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

PREREQUISITES

ควรได้รับการอบรมในส่วนของข้อกำหนด และ การตรวจติดตามภายในองค์กรมาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นพื้นฐานขั้นต้น และ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจสอบที่เป็นหลักสูตรระยะเวลาอบรม 40 ชั่วโมง เช่น QMS ISO 9001:2015 EMS ISO 14001:2015

HOW YOU WILL BENEFIT?

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:
• เข้าใจถึงความสำคัญของระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ISO 45001: 2018
• เข้าใจและสามารถตีความในข้อกำหนดที่เปลี่ยนไปใน ISO 45001: 2018 และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร
เข้าใจและสามารถวางแผนการดำเนินกิจกรรมตรวจติดตามภายในองค์กรได้ตามระบบอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ISO 45001:2018
• มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ การสื่อสารในการตรวจติดตามภายในและสามารถดำเนินงานตามขั้นตอนในการทำ
การตรวจประเมินภายในองค์กรตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยได้
• รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน CQI-CQI-IRCA

COURSE OUTLINE

OH& SMS ISO 45001:2018 Auditor Conversion Training Course (CQI-IRCA ID: 2014)

1.ประวัติ ความเป็นมา ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.เข้าใจในสาระสำคัญมาตรฐาน ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
3. กล่าวถึงข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
4.โครงสร้างการตรวจติดตามภายในองค์กร
5.การวางแผนตรวจประเมิน การเตรียมตัวและแนวทางในการตรวจประเมิน รวมถึงการแก้ไขและติดตามผล ตามระบบISO 45001:2018
7.กิจกรรมกลุ่ม
8.การทดสอบ

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 7:45 น. ชั้นเรียนเริ่มเวลา 8:00 น. จนถึง 17:30 น. โดยประมาณ เวลาพักคือ 10:30, 12:00 และ 14:30 น.

INTERESTED?