string(50) "https://robere.com/wp-content/themes/elumine-child" การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT - Robere and Associates
100%

การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT

Occupational Health and Safety Management System

การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT

Course Duration

1 วัน

Course Fee

Course Description

วิธีการหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของญี่ปุ่นที่นำมาใช้ฝึกฝนพนักงานให้มีความสามารถในการมองอันตรายล่วงหน้าได้ หากพนักงานได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

PREREQUISITES

ไม่มี

HOW YOU WILL BENEFIT?

• พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค KYT
• สามารถนำ KYT มาเพื่อใช้ในการคาดการณ์ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันอันตรายภายในองค์กร

COURSE OUTLINE

การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT

• ทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัย สาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นของความไม่ปลอดภัย
• บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับที่จะส่งเสริมกิจกรรม KYT
• หลักการและความหมายของ KYT
• ขั้นตอนของ KYT
• การฝึก KYT
• Workshop
• การทำกิจกรรม KYT ในองค์กร

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ฝึกอบรมเวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. โดยประมาณ พักเวลา10:30, 12:00 และ 14:30 น.
หมายเหตุ: การอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

INTERESTED?