100%

การบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จ Success Risk Management (Free online)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robere/public_html/wp-content/themes/elumine-child/content-single-public_courses.php on line 11

Course Duration

2 ชั่วโมง (13:30-15:30)

Course Fee

Free

Start Date

25 ธันวาคม 2563

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนการวางระบบการจัดการความเสี่ยง โดยจะเน้นการทำความเข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

PREREQUISITES

เคยได้รับการอบรมภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

HOW YOU WILL BENEFIT?

1. รู้และเข้าใจระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management System)
2. นำความรู้และเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตนเองได้

COURSE OUTLINE

 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
 ความเสี่ยงคืออะไร
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Processes)
– การระบุบริบทความเสี่ยง (4.1, 4.2)
– การวิเคราะห์ความเสี่ยง (6.1.1)
– การประเมินความเสี่ยง (6.1.2)
– การจัดการความเสี่ยง (6.1.2)
– การสื่อสารความเสี่ยง (7.2, 7.3, 7.4)
– การติดตามความเสี่ยง (9.1.1)
 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียนเวลา 13:00 น. เริ่มฝึกอบรม เวลา 13.30 น. - 15:30 น.

INTERESTED?